VESTE ŞOC: On-line-ul şi turneele de poker – liber la joc…, dar şi la taxat

iunie 23, 2010 in Exclusiv, Stiri


Noile prevederi legislative ce pot fi adoptate de plenul Parlamentului României în perioada următoare repun pe tapet deciziile luate de Guvern anul trecut prin OUG 77/2009.

“În urma dezbaterii proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, în şedinţa din data de 23 iunie 2010, comisia propune supunerea spre dezbaterea şi adoptarea Plenului Camerei Deputaţilor a unui raport cu amendamente admise prezentate în Anexa nr.1 şi amendamente respinse prezentate în Anexa nr.2.” aşa ne-au fost anunţate seriile de reglementări legislative ce au fost luate în discuţie în Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor.

Iată informaţiile de interes maxim ce derivă din raportul asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc:

La Art. 10 – cel care clasifică jocurile de noroc, s-au adus următoarele completări:

La articolul 10 alineatul (1), după litera f) se introduc 3 noi litere, literele g), h), i), cu următorul cuprins: “g) jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă;

(h) pariurile on – line reprezentând activitatea de pariuri în cotă fixă, organizată prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă;

(i) jocurile de noroc on-line reprezentând totalitatea jocurilor de noroc, altele decât cele definite la lit. a), e), f), g) şi h), care sunt desfăşurate altfel decât în prezenţa fízică a jucătorilor, organizate şi transmise prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, şi pentru care un organizator de jocuri de noroc a obţinut autorizaţie şi licenţă.”

Prin completarile aduse art. 10 se definesc categoriile de jocuri de noroc online permise şi reglementate prin prezentul act normativ. Odată cu permiterea organizării de jocuri on-line se asteaptă în urma măsurii, îincasări suplimentare din taxe şi impozite, precum şi o supraveghere mai bună a domeniului.

La articolul 13cel care prevede acordarea licenţei de organizare a jocurilor de noroc, respectiv acordarea autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“(2) Pentru societăţile care organizează pariuri în cotă fixă şi/sau pariuri on line, taxa pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc se stabileşte în funcţie de încasările efectiv realizate de societăţi din exploatarea acestei activităţi, dar nu mai puţin de nivelul minim al taxei stabilite în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă;

(3) Taxele percepute pentru obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc şi a autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc constituie venit la bugetul de stat. Un procent de 5% din aceste taxe se alocă anual prin legea bugetului de stat astfel: 1,5% la Fondul cinematografic şi 3,5% pentru Programul Naţional de Restaurare a Monumentelor Istorice. Sumele se virează lunar din buget la nivelul încasărilor.”

Prin modificarea adusă la art. 13 alin. (2) se urmăreste cuprinderea în sfera de aplicare a legii şi a activităţii de pariuri on line.

La articolul 15 alineatul (2), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:

h) mijloacele de joc utilizate la jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune indiferent de modul constructiv sau operaţional al acestora, sunt vizate de Biroul Român de Metrologie Legală.

Totalul taxelor de participare colectate şi totalul premiilor acordate se centralizează într-un sistem electronic central amplasat pe teritoriul României. Sistemul electronic central, prin grija şi pe seama organizatorului, va fi conectat cu un terminal situat la Ministerul Finanţelor Publice, pus la dispoziţie gratuit de organizatori, şi va conţine sau va permite accesul la informaţii privind: totalul taxelor de participare colectate în orice zi şi totalul premiilor acordate.”

Aşadar, condiţia deţinerii avizului emis de „Loteria Română” ce era prevăzut înainte în acest articol, conform căruia jocurile de noroc propuse a fi autorizate nu încalcă dreptul de exclusivitate şi nu împietează asupra realizării obiectului de activitate al acesteia, a fost eliminată, deoarece transforma indirect această entitate într-un organism având competenţe în activitatea de autorizare a jocurilor de noroc.

“Scopul normei legale trebuie să fie şi acela de a permite accesibilitatea, în condiţii de egalitate de şanse a tuturor agenţilor economici la toate jocurile reglementate şi nu de a institui condiţii restrictive. În condiţiile în care <<Loteria Română>> ca orice alt agent economic, se supune aceluiaşi cadru juridic general în materia jocurilor de noroc, operând pe acelaşi sector de piaţă – participanţii la jocurile de noroc, competenţa de a emite avizul, este o premiză a unei cenzurări abuzive, ce nu are legătură cu statul de drept”, aşa suna “motivaţia” introducerii acestei prevederi expusă în raport.

La acelaşi articol 15 alineatul (2), după litera h) se introduce o nouă literă, lit.h¹) cu următorul cuprins:

„h¹) maşinile de joc tip slot-machine au o vechime de maximum 5 ani la data solicitării primei autorizaţii de exploatare.”

Prin această propunere se are în vedere permiterea pătrunderii pe piaţă a unor aparate de joc moderne cu o vechime relativ mică. În acest fel se va asigura o protecţie, pe de o parte, a pieţei faţă de importul aparatelor uzate sau depăşite din punct de vedere tehnologic, iar, pe de altă parte, va constitui o garanţie pentru jucători a bunei funcţionări a aparatelor.

O prevedere foarte importantă a fost introdusă în cadrul aceluiaşi art.15, astfel, la “alineatul (2) după litera h) se introduc două noi litere, lit. (i) şi (j) cu următorul cuprins:

“i) jocurile de noroc de tip pariuri online, jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocuri de noroc on-line operatorul economic trebuie să facă dovada deţinerii tuturor echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea şi transmiterea acestor tipuri de jocuri de noroc şi acestea să fie situate în mod obligatoriu pe teritoriul României;

j) condiţiile suplimentare ce trebuie îndeplinite de operatorul economic pentru obţinerea licenţei de exploatare a jocurilor de noroc prevăzute la art.10, alin. (1) lit g), h) şi i) vor fi reglementate prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.”

Prin completarea art. 15 alin. (2) cu lit. i) si j) se urmăreşte stabilirea condiţiilor necesare pentru obţinerea autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc on line, în sensul obligativităţii existenţei pe teritoriul României a echipamentelor tehnice, pentru a asigura o bună supraveghere şi un control eficient a pieţei jocurilor de noroc on line. De asemenea, se urmăreşte stabilirea condiţiilor suplimentare ce trebuie îndeplinite de organizatorii de jocuri de noroc on line în România, condiţii care vor fi detaliate şi implementate prin normele de aplicare.

La articolul 15 alineatul (6) litera a), punctele (i) şi (iii) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“(i) minimum 15 mijloace de joc pentru spaţiile în care, pe lângă celelalte activităţi care se desfăşoară în cadrul incintei respective, altele decât exploatarea de jocuri de noroc, se exploatează numai această categorie de mijloace de joc.

În OUG 77/2010 erau prevăzute “minimum 20 de mijloace de joc…”, constatându-se că, în practică, în majoritatea locaţiilor autorizate pentru pariuri în cotă fixă, au fost amplasate şi mijloace de joc tip slot machine, de multe ori activitatea de pariuri desfăşurându-se mai mult de formă, se motiveaza în document apariţia acestei prevederi:

“(iii) minimum două mijloace de joc, dar nu mai mult de 5 mijloace de joc, pentru locaţiile autorizate pentru activitatea de pariu sau loto”.

În această situaţie se impune reglementarea expresă a posibilităţii de a exploata 2 mijloace de joc doar în locaţiile autorizate pentru activitatea de loto, iar pentru locaţiile autorizate pentru activitatea de pariuri minimum 2 mijloace de joc, dar nu mai mult de 5.

La articolul 16, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:

„(4) Operatorii economici care deţin licenţă de organizare a jocurilor de noroc şi exploatează, pe bază de autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc, jocuri de noroc caracteristice activităţii cazinourilor pot organiza turnee de poker în baza unui regulament aprobat de comisie şi cu condiţia plăţii taxei de organizare. Cuantumul taxei de participare este cel stabilit prin anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă şi constituie venit la bugetul de stat.”

Prin această propunere se are în vedere instituirea unei taxe pentru organizatorii care doresc să realizeze turnee de poker, fenomen care a luat amploare în ultima perioadă, în acest fel urmărindu-se reglementarea activităţii precum şi obţinerea unor venituri suplimentare la bugetul de stat.

La articolul 29, alineatul (8), cel care prevede nivelul garanţiilor pentru acoperirea riscului de neplată, “după litera e) se introduc trei noi litere, literele f) g) h), cu următorul cuprins:

“f) 4.000.000 lei pentru jocurile de noroc de tip pariuri on line organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocuri de noroc on line organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă;

g) 1.000.000 lei pentru jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă;

h) 10.000.000 lei pentru operatorii economici autorizaţi să exercite controlul tehnic, monitorizarea şi supravegherea pentru jocurile de noroc de tip pariuri on line organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocuri de noroc on-line organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă.”

La Anexă, cea care prevede ”taxele anuale percepute pentru activităţile din domeniul jocurilor de noroc” se prevăd următoarele:

I) Taxe aferente licentei de organizare a jocurilor de noroc (anuale) se introduc 3 noi litere, lit. H-J, cu următorul cuprins:

„H. Pentru jocurile de noroc de tip pariuri on- line 200.000 lei;

I. Pentru jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă: 200.000 lei;

J. Jocuri de noroc on-line 800.000 lei. “

II) Taxe aferente autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc (anuale) “litera C se modifică şi va avea următorul cuprins:

C. Pentru pariuri în cotă fixă şi pariuri on- line: 5% din încasările efectiv realizate la nivelul organizatorului, dar nu mai puţin de 250.000 lei, pe baza documentaţiei tehnico-economice de eficienţă prezentate de operatorul economic”;

De asemenea literele F şi G se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„F. Pentru jocurile bingo desfăşurate în săli de joc: 30.000 lei pentru fiecare sală, precum şi 3% din valoarea nominală a cartoanelor achiziţionate de la Compania Naţională „Imprimeria Naţională” – S.A., care se achită în avans la Trezoreria Statului, cu prezentarea ordinului de plată vizat de trezorerie la ridicarea cartoanelor;

G. Pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune: 10% (în loc de 20% cât era până acum) din încasările efectiv realizate la nivelul organizatorului, dar nu mai puţin de 400.000 lei, pe baza documentaţiei tehnico-economice de eficienţă prezentate de operatorul economic.”

La acelaşi punct II), după litera G se introduc două noi litere, lit. H şi J, cu următorul cuprins:

“H. Pentru jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă: 20% din încasările efectiv realizate la nivelul organizatorului, dar nu mai puţin de 400.000 lei, pe baza documentaţiei tehnico-economice de eficienţă prezentate de operatorul economic;

J. jocuri de noroc on-line: 1,5% din încasările efectiv realizate la nivelul organizatorului, dar nu mai puţin de 1.000.000 lei, pe baza documentaţiei tehnico-economice de eficienţă prezentate de operatorul economic.”

În ceea ce priveşte punctul 2 din Anexă, cel care prevede valoarea minimă a capitalului social subscris şi vărsat la data solicitării cererii de obţinere a licenţei de organizare a jocurilor de noroc, după litera G se introduc trei noi litere, H, I, J cu următorul cuprins:

“H. Pentru organizatorii care exploateaza jocuri de noroc de tip pariuri în cotă fixă on- line: 1.000.000 lei;

I. Pentru organizatorii care exploatează jocuri bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobila: 500.000 lei;

J. Pentru organizatorii care exploatează jocuri de noroc online: 1.000.000 lei.”

În fine, la Anexă, după punctul 2 “Valoarea minimă a capitalului social subscris şi vărsat la data solicitării cererii de obţinere a licenţei de organizare a jocurilor de noroc”, se introduce un nou punct, punctul 3 cu următorul cuprins:

3. Taxa de organizare pentru turnee de poker: 200.000 lei.