PREVEDERI IMPORTANTE ÎN LEGISLAŢIA ROMÂNEASCĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI EXPLOATAREA JOCURILOR DE NOROC (II)

mai 9, 2011 in Wog

  LEGISLAŢIE NR.7

Art. 21. – (1) Răspunderea pentru organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă revine în totalitate persoanelor juridice care deţin licenţă de organizare a jocurilor de noroc.

(2) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligaţi să asigure jucătorilor participarea la joc cu şanse egale, la mize egale, jucate pe elemente aleatorii sau, în cazul pariurilor, pe elemente de hazard şi de abilitate a jucătorilor.

(3) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligaţi:

a) să desfăşoare exploatarea activităţilor pentru care au fost autorizaţi în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, indiferent de tipul acestora, numai cu personal utilizat pe baze contractuale şi să ţină o evidenţă unitară a activităţii desfăşurate, organizată la nivelul domiciliului fiscal, indiferent de numărul de locaţii în care se desfăşoară activitatea;

b) să facă dovada deţinerii legale în proprietate sau în folosinţă prin asociere în participaţiune, pe baza unui contract de leasing sau prin contract de inchiriere, pentru mijloacele de joc pentru care au fost autorizaţi şi pentru instalaţiile auxiliare aferente, cu excepţia programelor informatice care pot fi utilizate pe bază de licenţă;

c) să nu utilizeze denumirea de “cazinou”, “casino” sau derivate din acestea, cu excepţia organizatorilor care exploatează acest gen de activitate şi numai pentru locaţiile autorizate în acest sens.

(4) Organizatorii de pariuri sunt obligaţi să desfăşoare exploatarea activităţilor pentru care au fost autorizaţi în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, prin intermediul unor programe de prelucrare automată a datelor, unice la nivelul societăţii organizatoare, indiferent de numărul de locaţii în care se desfăşoară activitatea respectivă, cu obligativitatea centralizării într-un sistem electronic central amplasat pe teritoriul României a informaţiilor care să evidenţieze totalul taxelor de participare colectate şi totalul premiilor acordate.

Art. 22. – (1) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (5), art. 12 alin. (2) şi la art. 21 alin. (2), (3) şi (4) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei.

(2) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 20 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei, iar mijloacele de joc respective şi/sau sumele provenite din operaţiunile economice aferente, după caz, se confiscă.

Art. 23. – (1) Constituie infracţiune fapta săvârşită de administratorul, directorul sau alt reprezentant legal al unei persoane juridice ori de o persoană fizică, după caz, de desfăşurare fără licenţă sau autorizaţie a oricăreia dintre activităţile din domeniul jocurilor de noroc şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă.

(2) Constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la un an la 5 ani sau cu amendă următoarele fapte:

a) organizarea de jocuri de noroc prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet sau intranet, precum şi prin intermediul altor sisteme de comunicaţii (sisteme de telefonie fixă sau mobilă) ori asimilate acestora;

b) organizarea de jocuri de noroc prin intermediul reţelelor de radio ori prin intermediul altor mijloace de transmisie asimilate;

c) organizarea de pariuri bazate pe rezultatele unor concursuri clandestine organizate în alte condiţii decât cele prevăzute de normele legale în vigoare;

d) organizarea de jocuri clandestine ale căror rezultate pot fi influenţate prin dexteritatea mânuitorului mijloacelor de joc în scopul obţinerii unor venituri;

e) organizarea de jocuri de bingo, în baza aceleiaşi autorizaţii de exploatare a jocurilor de noroc, în mai mult de o locaţie;

f) organizarea de jocuri-concurs cu câştiguri de orice fel prin intermediul liniilor telefonice sau al altor sisteme de telecomunicaţie, televiziune ori radio, prin care se condiţionează obţinerea unor avantaje materiale ca rezultat al răspunsurilor formulate la întrebări de cultură generală, inteligenţă sau perspicacitate şi care presupun o taxă de participare.

(3) Înţelesul noţiunilor de concursuri clandestine şi jocuri clandestine va fi cel prevăzut în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(4) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, nu constituie organizare de jocuri de noroc prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet sau intranet, precum şi prin intermediul altor sisteme de comunicaţii (sisteme de telefonie fixă sau mobilă) ori asimilate acestora, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) activităţile se desfăşoară de către organizatorii de jocuri de noroc pe baza regulamentelor de joc aprobate;

b) sistemele de comunicare sunt utilizate strict de organizatori în vederea exploatării jocurilor de noroc pentru care au fost autorizaţi sau facilitează numai comunicarea între organizator şi participanţi .

Art. 24. – (1) Constituie infracţiune şi se pedepseste cu închisoare de la 2 la 7 ani organizarea şi desfăşurarea de jocuri sau activităţi, indiferent de denumirea lor, prin care se propune unor persoane să depună sau să colecteze bani ori să se înscrie pe o listă, făcându-le să spere câştiguri financiare rezultate din creşterea numărului de persoane recrutate sau înscrise, indiferent cum se realizează această colectare sau înscriere pe liste în scopul de a obţine pentru sine sau pentru altul un folos material injust.

(2) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă fapta de a propune în mod repetat unor persoane să depună sau să colecteze bani ori să se înscrie pe o listă în condiţiile prevăzute la alin. (1).

Art. 25. – Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă fapta oricărei persoane care:

a) alterează sau înlocuieşte prin orice mijloc rezultatul unui joc după ce acesta a fost stabilit;

b) plasează sau modifică o miză după ce rezultatul unui joc a fost stabilit;

c) foloseşte sau deţine în vederea folosirii într-o sală de jocuri orice dispozitiv prin a cărui utilizare sunt alterate elementele de şansă şi metodele de selecţie prin care se modifică rezultatul jocului, suma sau frecvenţa plăţii într-un joc de noroc;

d) foloseşte sau deţine în vederea folosirii într-o sală de jocuri jetoane – sau orice alt suport material al taxei de participare la jocurile respective – false, ştiind că acestea sunt falsificate;

e) organizează sau exploatează jocuri frauduloase.

Art. 26. – Reclama, publicitatea sau orice activitate promoţională pentru activităţile şi jocurile interzise potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă constituie contravenţie şi se pedepseşte cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei.

Art. 27. – (1) Licenţele pentru exploatarea jocurilor de noroc acordate operatorilor economici până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă îşi menţin valabilitatea până la data expirării, cu condiţia plăţii taxelor aferente autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc la termenele şi în cuantumul prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă, dar nu mai mult decât cuantumurile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, constituind în inţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă autorizaţii de exploatare a jocurilor de noroc.

(2) Operatorii economici care deţin licenţe pentru exploatarea jocurilor de noroc valabile la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi doresc continuarea activităţii pentru care au fost autorizaţi sunt obligaţi să solicite, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, licenţa de organizare a jocurilor de noroc, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a normelor de aplicare a prezentei ordonante de urgenţă.

(3) În situaţia în care operatorii economici care deţin licenţe pentru exploatarea jocurilor de noroc valabile la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă nu doresc continuarea activităţii pentru care au fost autorizaţi, vor achita taxa de autorizare aferentă licenţelor pentru exploatarea jocurilor de noroc, în cuantumul şi la termenele prevăzute de legislaţia în vigoare la momentul acordării licenţelor pentru exploatarea jocurilor de noroc, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) notifică renunţarea în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă la organele fiscale responsabile cu administrarea din punct de vedere fiscal a acestora;

b) anexează la notificare o declaraţie a administratorului operatorului economic din care să rezulte că mijloacele de joc sunt dezafectate şi nu sunt utilizate în scopul pentru care a fost emisă licenţa pentru exploatarea jocurilor de noroc.

(4) În cazul organizatorilor de jocuri de noroc care nu depun solicitări de obţinere a licenţei de organizare a jocurilor de noroc în termenul prevăzut la alin. (2) sau ale căror solicitări obţin aviz negativ, o nouă solicitare poate fi depusă după expirarea termenului de valabilitate a tuturor licenţelor pentru exploatarea jocurilor de noroc emise în favoarea acestora până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(5) Licenţele acordate operatorilor economici până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă pentru exploatarea de jocuri de noroc care, conform prezentei ordonanţe de urgenţă, nu se încadrează în categoria activităţilor care pot fi autorizate îşi pierd valabilitatea de drept în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.