Au venit normele!

iunie 24, 2011 in Wog

Art. 73^5

(1)   Pentru a participa la jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, pariuri on-line, jocuri de noroc on-line altele decât cele definite la art. 10 alin. 1 lit.(a),(e), (f), (g) şi (h) din ordonanţa de urgenţă, un jucător trebuie să fie înregistrat la un organizator de jocuri de noroc.

(2)   În vederea înregistrării la un organizator de jocuri de noroc, un jucător va furniza cel putin urmatoarele informaţii: nume, prenume, cetăţenia, locul şi data naşterii, adresa de domiciliu, codul numeric personal (CNP), adresa de e-mail valabila, numarul şi seria documentului legal de identificare, şi detaliile unui cont bancar personal prin intermediul căruia se vor efectua transferurile în/dinspre contul de joc ce va fi deschis la organizatorul de jocuri de noroc respectiv.

(3)    Înregistrarea jucătorilor se poate face:

(i)       Prin accesarea directă a website-ului organizatorului de jocuri de noroc, caz în care jucatorul va pune la dispoziţia organizatorului de jocuri de noroc în mod obligatoriu şi o copie a documentului legal de identitate, respectiv:

a) pentru cetăţenii care nu aparţin unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene: paşaportul, cartea de identitate diplomatică sau consulară, legitimaţia provizorie;

b) pentru cetăţenii români sau cetăţenii aparţinând unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene: buletinul/cartea de identitate sau alte acte eliberate de organele de poliţie, care poartă o fotografie şi semnătura titularului.

(ii)   La oricare dintre spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea conform prezentei hotărâri  organizatorul de jocuri de noroc deţinator de licenţă şi autorizaţie pentru jocurile de noroc altele decat cele definite la art. 10 alin. 1 lit. (g), (h) şi (i) din ordonanţa de urgenţă, caz în care jucătorul va prezenta organizatorului de jocuri de noroc în mod obligatoriu unul din documentele legale de identificare mentionate la punctul (i) de mai sus în original.

(4)       La primirea informaţiilor furnizate de jucător, organizatorul de jocuri de noroc va efectua verificări în registrele proprii privind persoanele auto-excluse şi în lista persoanelor indezirabile, pentru a se asigura ca jucătorul respectiv nu este înscris în acestea şi va înregistra definitiv jucătorul, pe baza unui cod unic generat de sistemul organizatorului de jocuri şi transmis operatorului de monitorizare şi raportare la deschiderea unui cont de joc.

(5) În cazul în care jucătorul nu figureaza în registrul persoanelor auto-excluse şi/sau în lista persoanelor indezirabile şi acesta acceptă termenii şi condiţiile Regulamentului de joc,  i se va deschide un cont de joc.

(6) În situaţia prevazută la alin. (3) lit. (i) de mai sus, în cazul în care jucătorul după completarea datelor solicitate prevazute la alin. (2) nu poate transmite o copie a documentului legal de identificare, organizatorul de jocuri de noroc ii va deschide un cont temporar de joc şi îi va comunica jucătorului faptul că trebuie sa transmită o copie scanată a acestuia în maxim 30 de zile de la data înregistrarii temporare.

(7) În contul temporar deschis pe numele jucătorului acesta poate depune o suma maximă de echivalent a 500 euro. Nu sunt permise niciun fel de plăţi din contul de joc temporar în contul bancar al jucătorului.

(8) Organizatorul de jocuri de noroc va transforma contul de joc temporar într-un cont de joc permanent numai dupa primirea copiei scanate a documentului legal de identificare a jucătorului.

(9) Dacă jucătorul a furnizat informaţii false în legătură cu înregistrarea sau daca nu înaintează în termen de 30 de zile documentaţia necesară pentru verificarea corectitudinii informaţiilor, organizatorul de jocuri de noroc va închide contul temporar de joc, conform articolului 83.

(10) Un cont temporar de joc nu poate fi deschis pentru un jucător care apare în registrul persoanelor autoexcluse sau în lista persoanelor indezirabile.

(11) Organizatorii de jocuri vor păstra informaţiile personale ale unui jucător înregistrat, conform alineatul (1), timp de 5 ani după ce contul de joc a fost închis, iar apoi deţinătorul de licenţă va şterge datele.

Art. 73^6

(1)       Organizatorul de jocuri de noroc va creea  un singur cont de joc pentru un jucator înregistrat.

(2)      Organizatorul de jocuri de noroc va acorda jucatorului acces la informaţiile privind situaţia contului de joc, istoria de joc (inclusiv mizele, castigurile şi pierderile), depozitele şi retragerile şi alte tranzacţii în legatură cu acesta. Informaţiile vor fi disponibile pentru jucator pe contul de joc pentru cel putin 90 de zile.

(3)       La solicitarea jucătorului, organizatorul de jocuri de noroc furnizeaza extrase de cont pentru toate tranzacţiile din contul de joc pentru ultimele 12 luni.

(4)       Sumele transferate de către jucător catre contul de joc se creditează imediat după primirea fondurilor de către organizatorul de jocuri de noroc.

(5)       Organizatorul de jocuri de noroc nu va accepta o miza de la un jucător decât dacă există fonduri adecvate în contul de joc pentru a acoperi valoarea mizei sau acestea au fost transferate în condiţiile legii.

(6)     Câştigurile obţinute de un jucator se creditează imediat în contul de joc al acestuia.

(7)     Un organizator de jocuri de noroc nu va permite transferuri de bani, impulsuri, jetoane de joc etc. între conturile de joc ale jucătorilor. O sumă poate fi platită de organizatorul de jocuri de noroc jucatorului numai în acelaşi cont bancar din care au provenit fondurile transferate de către jucător.

(8)     Un organizator de jocuri de noroc nu va furniza credit în contul bancar sau în contul de joc al unui jucator.

(9)     Organizatorul de jocuri de noroc poate, în cazul în care există suspiciuni, înainte de a transfera câştigurile în contul bancar al jucătorului, să efectueze într-un termen de 10 zile  verificările pe care le consideră necesare, dupa care să efectueze transferul sau să înştiinţeze organele competente.

(10) Fondurile din contul de joc al jucătorului reprezintă fonduri încredinţate care trebuie depozitate într-un cont ce nu poate fi blocat într-o bancă, care vor fi păstrate separat de fondurile proprii ale deţinătorului de licenţă şi autorizaţie pentru jocurile de noroc definite la art. 10, alin (1) lit g), h) şi i) din ordonanţa de urgenţă şi la care numai acesta poate avea acces. Fondurile din cont de joc al jucătorului pot fi plătite numai jucătorului şi, de aceea, nu pot fi utilizate pentru a acoperi pretenţiile împotriva deţinătorului de licenţă si autorizaţie pentru bingo, pariuri, alte jocuri de noroc on-line. Fondurile trebuie să fie asigurate în caz de insolvenţă etc. a deţinătorului de licenţă şi autorizaţie pentru jocurile de noroc definite la art. 10, alin (1) lit g), h) şi i) din ordonanţa de urgenţă sau a băncii etc., în care sunt plasate fondurile jucătorului.

(11) Fondurile din contul organizatorului care nu pot fi blocate trebuie să fie permanent cel puţin egale cu suma totală din conturile de joc ale jucătorilor.

(12) Organizatorul de jocuri de noroc se va asigura că, în caz de intrerupere a jocului din motive tehnice, jucatorul care a efectuat o miza înainte de întrerupere va avea posibilitatea de a continua jocul întrerupt. Dacă acest lucru nu este posibil, miza va fi restituită jucătorului.

(13) Organizatorul de jocuri de noroc este obligat să blocheze în contul de joc al jucătorului, în orice moment, suma necesară plăţii impozitului datorat de jucator către bugetul de stat pentru câştigurile realizate de jucător până în acel moment.

Art.  73^7

(1)    Informaţii care trebuie conţinute de website-ul organizatorului de jocuri de noroc:

a)      Denumirea organizatorului de jocuri de noroc, adresa sediului social, numărul şi data licenţei de organizare şi autorizaţiei de exploatare şi perioada de valabilitate a acestora, şi un link către website-ul Ministerului Finantelor Publice (domeniul jocurilor de noroc) ;

b)      Declaraţia privind interzicerea participarii la jocurile de noroc a persoanelor sub 18 ani;

c)      Informaţii privind jocul responsabil şi posibilele efecte dăunatoare ale jocurilor. Informaţiile trebuie elaborate în cooperare cu un centru de tratament;

d)      Accesul la o auto-testare privind dependenţa de jocuri de noroc;

e)      Informaţii despre şi o adresă de contact a unei linii de ajutor unde să fie disponibile recomandări privind problemele dependenţei de jocuri de noroc şi centrele de tratament din Romania sau din ţări membre ale Uniunii Europene;

f)        Regulamentul de joc pentru fiecare joc de noroc oferit;

g)      Serviciul de asistenţă oferit jucatorului;

h)      Informaţii privind posibilitatea înregistrarii reclamaţiilor jucătorilor ;

i)        Informaţii privind protectia şi securitatea tranzacţiilor şi modalităţile de plată ;

j)        Termenii şi Condiţiile privitoare la drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi.

(2)    Regulamentele de joc trebuie sa conţină: instrucţiunile privind modul de participare la joc, regulile de desfăşurare a jocului şi metodele de gestionare a cazurilor de defecţiuni ale sistemelor şi ale reţelelor de transmisie, metodele şi termenele de plată a premiilor precum şi modalitatea de colectare şi gestionare a sumelor în şi din contul de joc, datele de identificare ale producătorului softului jocului şi organismul care a certificat programul de joc, costul participării la joc. Informaţiile vor fi amplasate într-un spaţiu care iese în evidenţă de pe website-ul deţinătorului de licenţă şi autorizaţie pentru jocurile de noroc definite la art. 10, alin (1) lit g), h) şi i) din ordonanţa de urgenţă şi trebuie să fie accesibile de pe toate paginile website-ului.

(3)    Pe website-ul organizatorului de jocuri de noroc trebuie să existe un ceas care să permită jucătorului să fie conştient de timpul petrecut pe pagina de jocuri. Ceasul va indica data şi ora curentă şi trebuie să fie vizibil în permanenţă pentru jucător .

(4)    Pe website-ul organizatorului de jocuri de noroc definite la art. 10, alin (1) lit g), h) şi i) din ordonanţa de urgenţă, trebuie să existe un contor care actualizează automat şi arată soldul contului jucătorului.

(5)    Toate informaţiile care trebuie prezentate pe website-ul organizatorului conform prezentului articol trebuie să fie disponibile în limba română.

(6)    Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10, alin (1) lit g), h) şi i) din ordonanţa de urgenţă, trebuie sa transmita un mesaj de atenţionare care să fie vizibil pentru jucator, în cazul în care acesta este activ într-un interval neîntrerupt de minim 12 ore.