AU VENIT NORMELE!

iunie 12, 2011 in Stiri, Wog

Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc (II)

Continuăm prezentarea în exclusivitate a celor importante articole din normele de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc ce vor avea un impact important în viitor pe piaţa gamblingului românesc. Aceste modificări legislative vor fi prezentate şi în numerele viitoare.

ART. I

Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 870/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 528 din  30 iulie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2), literele a) şi b), se modifică şi vor avea următorul cuprins:

a) activităţi loto, precum şi pentru cele organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă;

b) activităţi de pariuri mutuale, precum şi pentru cele organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă.

2. La articolul 1, alineatul (2), după litera g), se introduc trei noi litere, literele h)-j), cu următorul cuprins:

h) activităţi de bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă;

i) activităţi de pariuri online;

j) activităţi de jocuri de noroc online altele decât cele definite la art. 10 alin. 1 lit.(a),(e), (f), (g) şi (h) din ordonanţa de urgenţă.

4. La articolul 1, alineatul (11), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

a)  asocierea se realizează între 2 sau mai mulţi operatori economici care deţin, fiecare în parte, licenţă de exploatare a jocurilor de noroc pentru una dintre activităţile prevăzute la alin. (2).

5. La articolul 4, după alineatul (4), se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

(5) În termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii pentru obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc şi/sau a autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, organizatorii sunt obligaţi să depună la direcţia de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice, copia documentelor care atestă plata taxelor datorate pentru eliberarea licenţei de organizare a jocurilor de noroc şi/sau a autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc.

6. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea  următorul cuprins:

(2) Operatorii economici care deţin autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc, astfel cum aceasta este prevăzută la art. 2 alin. (8) lit. a) – e), g),h) şi i) din prezenta hotărâre, sunt obligaţi să afişeze o copie a acesteia într-un loc vizibil în cadrul fiecărei locaţii în care se exploatează activitatea respectivă. Originalul autorizaţiei/autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc deţinute de operatorul economic în cauză se păstrează la sediul social al acestuia şi va fi prezentat organelor de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice sau ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, la solicitarea acestora.

7. La articolul 8, alineatul  (2)  se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(2) Se interzice utilizarea ca instrumente de plată care concură la exploatarea jocurilor de noroc a instrumentelor de plată utilizate în sistemul financiar-bancar (ordine de plată, cambii, bilete la ordin, viramente, foi de vărsământ etc.), altor hârtii de valoare/cu valoare declarată sau vouchere cu exceptia cardurilor bancare de credit şi/sau debit. Prin plata cu cardul bancar de credit şi/sau debit se înţelege doar plata făcută de jucător în vederea participării la joc.

8. La articolul 8, după alineatul (2), se introduce un nou alineat, alineatul (3),  cu următorul cuprins:

Prin excepţie, în cazul jocurilor bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, pariuri online, jocuri de noroc online altele decât cele definite la art. 10 alin. 1 lit.(a),(e),(f),(g) şi (h) din ordonanţa de urgenţă, cardul bancar de credit şi/sau debit se poate utiliza atât pentru plata participării la joc cât şi pentru încasarea câştigurilor.

8. La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1) În înţelesul ordonanţei de urgenţă, prin agenţie se înţelege punctul de lucru înregistrat ca atare de către organizatorul activităţii la oficiul registrului comerţului, cu exceptia loteriei care poate incheia contracte conform art. 18 alin. (5) din ordonanţă.

9. La articolul 10, după alineatul (2), se introduc patru noi alineate, alineatele (3)-(6), cu următorul cuprins:

(3) Personalul cu atribuţii de control în domeniul jocurilor de noroc din cadrul direcţiei de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice are dreptul să efectueze controale privind respectarea, de către persoanele fizice sau juridice, a prevederilor ordonanţei de urgenţă şi ale prezentei hotărâri precum şi să aplice sancţiunile  prevăzute de actele normative în domeniul jocurilor de noroc.

(4) În cazul în care în urma controlului efectuat, de către personalul cu atribuţii de control în domeniul jocurilor de noroc din cadrul direcţiei de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice, a rezultat săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală, vor fi sesizate organele de cercetare penală competente.

(5) Organele de poliţie sunt obligate să acorde, la cerere, sprijin personalului cu atribuţii de control din cadrul direcţiei de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice în exercitarea atribuţiilor care le revin.

(6) Procedura de efectuare a controalelor de către personalul cu atribuţii de control în domeniul jocurilor de noroc din cadrul direcţiei de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice.

10. La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

2) Sunt exceptate de la verificările pentru obţinerea aprobării de tip (omologare) mijloacele de joc care au certificate similare recunoscute la nivelul Uniunii Europene. În acest caz, operatorii economici vor depune la Biroul Român de Metrologie Legală un etalon al programului de joc, o aplicaţie pentru compararea etalonului de joc cu programul instalat în mijlocul de joc respectiv şi traducerea legalizată a setului de documente obţinut de la organismul autorizat la nivelul Uniunii Europene, care dovedeşte că mijlocul de joc respectă legislaţia specifică în domeniu existentă în România, în vederea efectuării verificărilor tehnice ulterioare.

11. La articolul 12, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligaţi să informeze comisia cu privire la mutarea mijloacelor de joc pentru care deţin autorizaţie de exploatare a mijloacelor de joc cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de realizarea operaţiunii. Informarea va cuprinde adresa noii locaţii şi datele de identificare ale mijloacelor de joc care fac obiectul mutării conform anexei nr. 3 lit. A pct. 9, din prezenta hotarâre.

12. Articolul 15 se abrogă.

13. La articolul 19, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(5) Operatorii economici sunt obligaţi ca în termen de 9 luni de la intrarea în vigoare a ordinului comun al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri şi al ministrului finanţelor publice prin care se aprobă Normele tehnice de verificare utilizate de Biroul Român de Metrologie Legală, să se doteze cu mijloace de joc care să permită îndeplinirea cerinţelor prevăzute la alin. (2), în măsură să permită înregistrarea şi stocarea informaţiilor aferente pentru cel puţin un an, fără posibilitatea de funcţionare a mijlocului de joc neinterconectat cu sistemul de monitorizare, înregistrare şi evidenţiere a tuturor operaţiunilor de exploatare. În situaţia în care mijloacele de joc pentru care deţin autorizaţii de exploatare a jocurilor de noroc valabile la acea dată nu pot îndeplini cerinţele menţionate anterior, sunt obligaţi să adauge respectivelor mijloace de joc dispozitive de tip black-box.

14. La articolul 24, alineatele(5) şi (6) se abrogă.

15. La articolul 26, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1) În toate cazinourile întreaga activitate din sălile de joc, de la casierie şi de la recepţie trebuie supravegheată în mod obligatoriu prin circuit închis de televiziune şi înregistrată în sistem digital, cu sunet, permanent, în regim „non-stop”.

16. La articolul 47, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

b) unul sau mai multe panouri cu afişaj luminos, comandate electronic, prin intermediul cărora vor fi afişate principalele date de joc: premiul de linie, premiul de bingo, premiul de bingo acumulat, fondul de rezervă, preţul cartonului, intervalul de serie vândut, numărul de cartoane vândute, bila maximă, numărul de bile extrase şi premiile speciale. Panoul de date va avea suficienţi digiţi pentru înscrierea în totalitate a datelor afişate.

17. La articolul 56, alineatele (4) şi (5) se abrogă.

18. La articolul 65, după alineatul (2), se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

(3) Prin încasări efectiv realizate se înţelege valoarea totală a cartoanelor vândute.

19. La articolul 72, alineatele (4) şi (5) se abrogă.

20.La articolul 73, după alineatul (2), se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

(3) Compania Naţională “Loteria Română” – S.A. beneficiază de licenţă, respectiv autorizaţie pentru jocurile de noroc pentru care deţine exclusivitate în conformitate cu prevederile ordonanţei de urgenţă şi ale prezentei hotărâri, organizate inclusiv prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobilă, prin efectul legii, cu conditia platii taxelor pentru obţinerea licenţelor de organizare şi a autorizaţiilor de exploatare.