Au venit normele!

august 11, 2011 in Wog

Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc (IV)

Continuăm prezentarea în exclusivitate a celor mai importante articole din normele de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc ce vor avea un impact important în viitor pe piaţa gamblingului românesc.

Art. 73^2

(1) În vederea realizării controlului tehnic, monitorizării şi raportării pentru jocurile de noroc de tip pariuri on-line, jocurile bingo on-line şi jocuri de noroc on-line, organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, comisia va desemna instituţii sau autorităţi de stat ce vor fi abilitate în acest sens, sau va autoriza operatori economici, în calitate de operatori de monitorizare şi raportare pentru piaţa jocurilor de noroc on-line, pe o perioadă de 5 ani.

(2) În cazul în care operatorul de monitorizare şi raportare va fi o instituţie sau o autoritate de stat, atribuţiile şi competenţele acesteia vor fi stabilite prin actele normative care reglementează activitatea respectivei instituţii sau autorităţi de stat.

(3) Activitatea operatorului de monitorizare şi raportare se desfăşoară cu respectarea următoarelor obiective fundamentale:

a)  protecţia minorilor şi prevenirea accesului acestora la jocurile de noroc definite la art. 10 alin (1) lit. g), h) si i) ordonanţa de urgenţă, precum şi protecţia jucătorilor care prezintă risc de dependenta patologică de jocuri;

b)          asigurarea integrităţii şi a transparenţei operaţiunilor desfăşurate de către şi prin intermediul organizatorilor de astfel de jocuri de noroc cât şi a unui sistem de joc echitabil;

c)          prevenirea şi combaterea prin mijloace specifice a riscului de spălare a banilor şi de finanţare a actelor de terorism, precum şi identificarea şi raportarea activităţilor infracţionale desfăşurate prin intermediul acestor tipuri de jocuri de noroc;

d)         asigurarea protecţiei prin mijloace specifice a organizatorilor de jocuri de noroc on-line autorizaţi în Romania şi a jucatorilor împotriva practicilor neloiale, abuzive şi frauduloase;

e)          asigurarea funcţionării corecte şi transparente a pieţei jocurilor de noroc on-line şi a unui mediu concurenţial competitiv în desfăşurarea activităţii de jocuri de noroc on-line;

f)           promovarea egalităţii de şanse a organizatorilor de jocuri de noroc participanţi pe piaţa on-line din România;

g)           asigurarea unei dezvoltari echilibrate şi echitabile a diferitelor tipuri de jocuri de noroc, pentru a se evita destabilizarea sectoarelor economice în cauza.

(4) În situatia în care un operator economic doreşte să devină operator de monitorizare şi raportare pentru piaţa jocurilor de noroc on-line solicită Comisiei de autorizare a jocurilor de noroc obţinerea  autorizaţiei şi depune la Ministerul Finanţelor Publice documentele prevăzute în anexa nr. 13.

(5) Pentru obţinerea autorizaţiei de operator de monitorizare şi raportare pentru jocurile de noroc de tip pariuri on line organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocuri de noroc on-line organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă a pieţei on line, trebuie ca operatorii economici să indeplinească urmatoarele condiţii :

a)      constituirea ca persoană juridică de drept român în condiţiile legii, având ca obiect de activitate, activităţile prevăzute de grupa CAEN 620 şi capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de minim 2.000.000 lei;

b)     existenţa avizului organelor de poliţie acordat reprezentanţilor legali ai operatorului economic;

c) deţinerea echipamentelor tehnice prin intermediul cărora îşi va desfăşura activitatea specifică în calitate de operator de monitorizare şi raportare şi localizarea acestora pe teritoriul României şi îndeplinirea de către acestea a condiţiilor tehnice necesare realizării atribuţiilor de monitorizare şi raportare;

d)    are experienţă, direct sau indirect, prin personal propriu sau colaboratori, de minim 3 ani în furnizarea de servicii similare celor prevăzute în prezenta hotărâre în domeniul on-line, către autorităţi de reglementare sau agenţii guvernamentale din Uniunea Europeană sau Spaţiul Economic European;

e)      are experienţă, direct sau indirect, de minim 5 ani în domeniul on-line cu privire la furnizarea de servicii complete şi continue privind soluţii de retea către organizatori de jocuri de noroc, în vederea asigurării celor mai bune practici în furnizarea şi menţinerea: (i) ansamblului de soluţii tehnice pentru reţelele de jocuri, (ii) unui management complet al reţelelor şi (iii) unei strategii de reţea funcţională implementabilă atât la nivel naţional, cât şi internaţional;

f)       înregistrării ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

g)      reprezentanţii legali ai persoanei juridice să depună o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că :

(i) persoana juridică nu a fost condamnată printr-o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea;

(ii) nu se află într-o stare de incompatibilitate social cunoscută;

h)      Reprezentanţii legali ai persoanei juridice să depună certificatele de cazier judiciar sau alte acte emise de autorităţile competente pe a căror rază de competenţă se află ultimul domiciliu/sediu social cunoscut, din care să rezulte că împotriva oricăruia dintre reprezentanţii legali ai persoanei juridice nu s-a pronunţat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru o infracţiune prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă sau pentru o altă infracţiune săvârşită cu intenţie pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu închisoarea;

i)        Să nu înregistreze datorii la plata obligaţiilor către bugetul general consolidat ;

j)       Acţionarii/asociaţii sau cei care are dreptul numirii majorităţii organelor de conducere ale operatorului economic, sa nu deţină licenţă de organizare şi autorizaţie de exploatare pentru oricare din jocurile de noroc reglementate de ordonanţa de urgenţă;

k)     Întocmirea unui plan de securitate a sistemului informatic;

l)        Prezentarea unui audit asupra planului de securitate prevăzut şi a soluţiilor informatice folosite în activitatea de monitorizare;

m)    prezentarea dovezii beneficiarilor reali ai operatorului de monitorizare şi raportare comisiei, odată cu depunerea solicitării de obţinere a autorizaţiei de monitorizare şi raportare;

(6) Desfăşurarea activităţii de monitorizare şi raportare şi exercitarea atribuţiilor stabilite în ordonanţa şi prezenta hotărâre vor fi finanţate din contribuţiile organizatorilor de jocuri de noroc on-line deţinători de licenţă de organizare şi autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc definite la art. 10, alin (1) lit. g), h) şi i) din ordonanţa de urgenţă, achitate de catre aceştia din urmă direct operatorilor de monitorizare şi raportare în baza unui contract de monitorizare încheiat între părţi, ce va fi prezentat Comisiei în vederea avizării inainte de începerea activităţii de monitorizare şi raportare a organizatorului de jocuri de noroc on-line respectiv.

Art. 73^8

(1) Orice jucător are posibilitatea să înregistreze o reclamaţie privind jocurile de noroc organizate de organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10, alin (1) lit g), h) şi i) din ordonanţa de urgenţă, precizând identitatea jucătorului şi elementele pe care le reclamă.

(2) Organizatorul de jocuri de noroc va soluţiona reclamaţia într-un termen rezonabil, dar nu mai mare de 14 zile de la data înregistrării reclamaţiei.

(3) În cazul în care organizatorul de jocuri de noroc nu soluţionează în termenul prevăzut sau respinge reclamaţia jucătorului, acesta din urmă are posibilitatea de a se adresa direct comisiei potrivit legii.

(4) Organizatorul de jocuri de noroc va păstra reclamaţiile şi documentele aferente, pentru o perioadă de minim 2 ani de la data înregistrării fiecarei reclamaţii şi le va înainta atât comisiei cât şi altor organe competente la solicitarea acestora.

Art. 73^9

(1) Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10, alin (1) lit g), h) şi i) din ordonanţa de urgenţă, trebuie să pună la dispoziţia jucătorului o aplicaţie care să îi permită acestuia să stabilească limite de depozit zilnice, săptămânale şi lunare. O solicitare din partea jucătorului pentru stabilirea unei limite de depozit va fi implementată imediat la cerere, dar nu mai tarziu de 24 de ore.

(2) O solicitare din partea jucătorului de creştere a limitei de depozit fixate anterior, nu poate intra în vigoare decât după minim 48 de ore.

(3) Organizatorul de jocuri de noroc trebuie să pună la dispoziţia jucătorului o aplicatie care să îi permită acestuia să decidă ca sumele obţinute din câştiguri care depăşesc o anumită valoare să fie returnate automat jucătorului în aceeasi modalitate în care s-a facut alimentarea contului de joc.

(4) Organizatorul de jocuri de noroc trebuie să pună la dispoziţia jucătorului o aplicaţie care să îi permită acestuia să solicite o excludere temporară sau permanentă din joc. O solicitare de excludere din partea jucătorului trebuie implementată imediat.

(5) O excludere temporară nu se poate aplica pentru mai puţin de o lună, dar jucătorul va avea posibilitatea să aleagă o perioadă de pauză scurtă de 24 de ore (perioadă de pauză). O excludere temporară şi pauza pentru o perioadă scurtă presupun dezactivarea contului jucătorului pentru acea perioadă.

(6) Excluderea finală a unui jucător implică închiderea contului jucătorului de către organizatorul de jocuri de noroc. Jucătorul îşi poate deschide un nou cont de joc, conform articolul 78, numai după expirarea unui termen de minim 6 luni de la data închiderii contului de joc.

(7) Dacă un jucător s-a auto-exclus de la participarea în cadrul unui joc al organizatorul de jocuri de noroc, acesta din urmă trebuie să informeze jucătorul cu privire la opţiunea de consiliere şi tratament al dependenţei patologice de jocuri de noroc într-un centru de tratament.

(8) Organizatorul de jocuri de noroc va păstra un registru al jucătorilor care doresc excluderea permanentă sau temporară.

(9) Un jucător care este listat în registrul la care se face referire la alineatul (8), poate solicita radierea sa din acest registru numai dupa expirarea unui termen de  6 luni de la înscrierea sa în registrul respectiv.

(10) Se interzice organizatorilor de jocuri de noroc trimiterea de material publicitar jucătorilor care s-au auto-exclus temporar sau permanent de la participarea la jocuri de noroc.